Prečo práve 1.4404

Na internete sa nájde viacero fór, kde sa debatuje o vhodnosti materiálu 1.4404 pre vložkovanie komínov na tuhé palivá.

Už hneď na začiatku by sme chceli ujasniť niečo. Norma STN EN 15287-1 + A1 (73 4216) – Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív (kategória D2, drevo – zatvorené ohnisko – suchá prevádzka) jednoznačne odporúča materiál X2CrNiMo 17 – 12 – 2 (1.4404). (1)

Poďme trošku širšie rozobrať o akú prevádzku vlastne ide pri kúrení dreva v  kozuboch a na čo vlastne navrhujeme materiál. Spaľovanie dreva prebieha pri teplotách 900 – 1100 °C, ale vzhľadom na to, že zdroj tepla má nejakú účinnosť a hlavne s tou teplotou chceme kúriť a nie iba vypustiť cez komín do okolia, výstupná teplota spalín v komíne je 150 – 250 °C (ako uvádza väčšina výrobca kozubových vložiek v technickom listu vložky).

Pri spaľovaní nám vzniknú aj rôzne nežiaduce znečisťujúce látky, napríklad tuhé znečisťujúce látky (TZL) ako je popolček a sadze, oxid uhoľnatého (CO), oxidy dusíka (NOx) a organické látky (TOC). (2)

Pri správnom kúrení drevom chemické zloženie spalín nemalo robiť problém, ale keď človek používa čerstvo narúbané drevo, alebo nedostatočne vysušené drevo, tak spaliny môžu obsahovať značný podiel vlhkosti. Tá vlhkosť pri miešaní s ostatnými znečisťujúcimi látkami nie iba vytvára kyslé prostredie a decht (čo potom zanáša komín a aj môže reagovať oceľou) ale aj zníži výhrevnosť dreva.

Tabuľka 1- Vplyv vlhkosti dreva (3)

Kvalita dreva

Objem vody
v g na 1kg dreva

Objem vody
v %

Výhrevnosť dreva
v kWh/kg

Veľmi suché (zo sušičky)

100 g

10 %

4,5 kWh

2 roky skladované

200 g

20 %

4,0 kWh

1 rok skladované

350 g

35%

3,0 kWh

Čerstvo narúbané drevo

500 g

50%

2,1 kWh

 

 

Nehrdzavejúca oceľ triedy 1.4404 (X2CrNiMo 17 – 12 – 2) je materiál vhodný do chemicky agresívneho prostredia a do prostredia s prevádzkovou teplotou do 400 °C. Má nízky obsah uhlíka, ktorý zabezpečuje veľmi malú alebo žiadnu náchylnosť k medzikryštálovej korózii pri dlhodobom používaní. (4) Čiže materiál celkovo vyhovuje pre podmienky pri spaľovaní dreva.

Oproti tomu oceľ triedy 1.4828 (X15CrNiSi 20 – 12) je materiál určený na odolnosť horúcim plynom a spalinám nad 550 °C. (5) Pri dlhodobom používaní pri teplotách 500-850 °C sa môže skrehnúť a potom pri častom dilatovaní sa môže roztrhnúť. Tento jav možno odstrániť rozpúšťacím žíhaním pri teplote približne 1100 °C.
Má 7 krát vyšší obsah uhlíka ako normou preferovaná oceľ 1.4404 (X2CrNiMo 17 – 12 – 2), z čoho sa tvorí chróm karbid pri zváraní (6) a kvôli tomu je menej odolný proti medzikryštálovej korózií. (7)
Také podmienky na čo je vhodná menovaná oceľ 1.4828 (X15CrNiSi 20 – 12) sú v tých prípadoch, keď
-          po prvé, kozub nepoužívame podľa jeho účelu a s tým pádom do komína púšťame spaliny s teplotou vyššou akou 250 °C,
-          po druhé, keď už nastane poistná udalosť a komín vyhorí. To sa stáva pri zanášaní dechtom kvôli nevhodnému palivu alebo zlej obsluhy kozuba a zanedbaní povinnej údržby komína.

Tak je dobré porozmýšľať nad tým, na čo vlastne navrhujeme komín. Na podmienky ktoré sú pri normálnom používaní zdroje tepla na drevo, alebo na nevhodné a životu nebezpečné používanie. Rozumný človek asi nechce ohrozovať ani seba a ani ostatných, teda ani nebude uvažovať s tým že úmyselne zapáli svoj komín, alebo ho bude naschvál nevhodne používať. Vyberie komín z materiálu, ktorí je určený na výrobu komínových vložiek a komínových systémov na drevené palivá, teda z nehrdzavejúcej ocele 1.4404 (X2CrNiMo 17 – 12 – 2).

Naše komíny, a aj komíny svetoznámych výrobcov nerezových komínových systémov, sú vyrobené z ocele 1.4404 (X2CrNiMo 17 – 12 – 2) a spĺňajú podmienky proti vyhoreniu sadzí. To znamená, že komín bol otestovaný, v našom prípade autorizovaným pracoviskom TSUS (Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o), spalinami s teplotou 1000 °C, po dobu predpísanou normou (30 min), a po namáhaní komín vyhovel na skúšku tesnosti. (8)

Na záver toľko, že normou a svetovými výrobcami preferovaná nehrdzavejúca oceľ, podľa uvedených faktov je viac vhodná na vyhotovenie komínových vložiek a nerezových komínov. Informácie, že komín zmizne po prípade vyhorení sadzí je taktiež falošný (normovú skúšku materiál bez problému vydrží), o tom nehovoriac, že používaním žiaruvzdornej ocele 1.4828 (X15CrNiSi 20 – 12) ľahko sa dostanete do falošnej ilúzií bezpečného komína.

Reakcia na falošné informácie poskytnuté „samozvanými technikmi

1.„Oceľ triedy 1.4404 (X2CrNiMo 17 – 12 – 2) sa rozpadáva pri vyhorení“
Ak je komín certifikovaný tak bol aj vyskúšaný technickým ústavom proti vyhoreniu sadzí. Po vyhorení, daný prvok musí prejsť tlakovou skúškou. Keby bol komín bol narušený a rozpadával sa, tak pri skúške tesnosti by sa ukázali značné tlakové straty.

2. „Iba plynový kotol sa smie napojiť na komín z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4404“
Norma STN EN 15287-1 jednoznačne odporúča túto triedu pre vyhotovenie komínov pre zdroje tepla na drevo.

3.       „Trieda ocele 1.4404 nedokáže odolávať kyslému prostrediu“
Túto triedu distribútori nerezových hutníckych výrobkov označujú ako austenitická kyselinovzdorná chrómnikelmolybdénová oceľ, s obsahom uhlíka do 0,03 %, vysokoodolná proti kyselinám a korózii, s miernym sklonom k jamkovej korózii v roztokoch s obsahom chlóru. (9) Asi jej názov hovorí za seba.

4.       „Odporúčajú triedu 1.4828 na vykurovanie drevom, lebo je viac odolný na vyhorenie dechtu a je žiaruvzdorný.
Kedy sa zanáša komín dechtom? Keď robíte niečo úplne zle pri kúrení. Spaľujete nevhodné materiály (napríklad rôzne odpady, plasty, atď.), alebo veľmi vlhké drevo, nie je dostatočný prívod vzduchu na horenie, alebo Váš komín nie je dobre zaizolovaný a po stenách komína sa decht vyráža zo spalinách. Sú to veci proti správnemu užívaniu zdroje tepla, znižujú životnosť komína, prípade zdroje tepla, môžu byť života nebezpečné, o tom nehovoriac, že spaľovaním do kozuba nepatriacich materiálov znečisťujete životné prostredie. Ale aj keď už robíte také nerozumnosti, alebo už máte komín postavení a nechcete to vymeniť, tak dajte komín pravidelne vyčistiť kominárovi aspoň tak, ako to predpisuje vyhláška č.401/2007 Z.z.: „raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá...“. Keď komín nebude zanesený, nebude mať čo horieť. V komíne sa nevyskytne požiar (vyhorenie sadzí) a nie je potrebné aby komín bol navrhnutý na vysokoteplotnú prevádzku, na čo je žiaruvzdorná oceľ triedy 1.4828 určená.

V prípade vyhorenia sadzí komín z ušľachtilej ocele triedy 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2), požiar  vydrží (aspoň po dobu 30 min.), ak bol na to odskúšaný a certifikovaný, a možno si ešte premyslíte po požiari ako ste doteraz kúrili.

Odkazy:

1. STN EN 1856-1. Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov. 2009.

2. Koško, Ing. Marcel. TZB Portal. Emisie vznikajúce pri spaľovaní dreva. [Online] 2011. http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/emisie-vznikajuce-pri-spalovan....

3. Šalvata, Ing. Robert. Inspire.sk. Správne kúrenie drevom v krboch a kachľových peciach. [Online] 2014. http://www.inspire.sk/odborne-clanky-1/spravne-kurenie-drevom-v-krboch-a....

4. antikora.sk. Nehrdzavajúce ocele 1.4404. [Online] http://antikora.sk/inc/INOX/1.4404.pdf.

5. STN EN 10 095. Žiaruvzdorné ocele a niklové zliatiny. 2001.

6. kmi2.uniza.sk. Katedra materiálového inžinierstva. Konštrukčné materiály 2. Antikorózne ocele - teória. [Online] http://kmi2.uniza.sk/wp-content/uploads/2010/02/teoria-antikorozne-ocele....

7. antikora.sk. Nehrdzavajúce ocele 1.4828. [Online] http://antikora.sk/inc/INOX/1.4828.pdf.

8. STN EN 1859. Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy. 2013.

9. STN EN 1856-2. Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody. 2009.